ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Právny základ spracovania osobných údajov

Osobné údaje sú spracovávané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Privacy Policy

Ochrana údajov týkajúcich sa užívateľov našej webovej stránky je pre nás najvyššou prioritou, a preto vynakladáme značné úsilie, aby sme Vám pomohli  cítiť sa bezpečne keď nám poskytujete Vaše osobné údaje pri využívaní našej webovej stránky. Tieto Zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú pravidlá a rozsah spracovania Vašich osobných údajov, Vaše práva a naše povinnosti a zodpovednosti ako Prevádzkovateľa stránky.

 

Typ údajov

časť KONTAKT stránky iqpharma24.sk využíva odosielací formulár kde užívateľ zadáva dobrovoľne svoje meno a mailovú adresu nutnú pre spätnú väzbu prevádzkovateľa stránky ako odpoveď užívateľovi na prípadné otázky. Meno a mailová adresa sa používa v súlade s predpismi o ochrane osobných údajov a neposkytuje sa žiadnej tretej strane. Meno a mailová adresa sa uchováva v správe mailového účtu spoločnosti Google a pristupuje sa k nim podľa pravidiel spoločnosti. Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Google sú k dispozícii na

stránke: https://policies.google.com/privacy?hl=sk.

Stránka nevyužíva Cookies.

Iné údaje užívateľa stránka iqpharma24.sk nespracováva.

 

Vaše práva

Vaše základné práva podľa zákona o ochrane údajov sú:

(a) právo na prístup;

(b) právo na opravu;

(c) právo vymazania;

 

Komunikácia vo vzťahu k osobných údajom

Všetky Vaše žiadosti súvisiace s osobnými údajmi môžete zasielať buď:

1. E-mailom na adresu: iqpharma24@gmail.com

2. Poštovou zásielkou: iqpharma24.sk, s.r.o., Kmeťova 15, Košice 040 01

 

Naše povinnosti:

Prijali sme účinné technické a organizačné opatrenia, podľa najnovších poznatkov,  aby sme zabezpečili vysokú úroveň ochrany spracovávaných osobných údajov a tieto údaje zabezpečili proti neoprávnenému prístupu.

Osobné údaje Užívateľov nebudú v žiadnom prípade a žiadnym spôsobom poskytované tretím osobám, okrem účelov, ktoré sú uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov, čo znamená najmä, že nebudú zdieľané s inými subjektami za účelom zasielanie marketingových materiálov tretích strán.

 

Prevádzkovateľ stránky:

iqpharma24.sk, s.r.o., Kmeťova 15, Košice 040 01, IČO: 45 243 727